skip to Main Content

Easybroker heeft een transparante interne organisatiestructuur waarbij intern door een compliance medewerker en extern door een accountantsbureau de financiele huishouding als de interne processen worden gecontroleerd.

Conform de Europese Richtlijn (Richtlijn/2004/39/EC) betreffende de markten voor financiële instrumenten “MiFID” (Markets in Financial Instruments Directive), worden beleggers ingedeeld als niet-professionele belegger, professionele belegger of in aanmerking komende tegenpartij. Easybroker beschouwt in beginsel al haar Cliënten als niet-professionele beleggers. Easy broker klanten genieten hierdoor de hoogste bescherming.De Wet Financieel Toezicht is op alle dienstverlening van Easybroker van toepassing.

Voor Effectenrekeningen aangehouden bij Interactive Brokers* geldt een aanvullende bescherming, deze kunt u via deze link vinden. Met deze wordt door de SIPC een bedrag per klant beschermd. Daarboven verzorgt Lloyds London een extra bescherming. Voor verdere info kijk ook hier.

Deze regeling (en SIPC) geldt indien de beleggingsonderneming onverhoopt niet voldoet aan haar verplichtingen inzake effecten en of gelden waar de klant recht op heeft. Dergelijke situaties zouden zich kunnen voordoen bij faillissement of surseance van betaling van de beleggingsonderneming.

Deze regeling is nadrukkelijk niet bedoeld ter compensatie van verliezen en/of gederfde winsten uit beleggingen van de klant. Meer informatie is voor u beschikbaar op: www.interactivebrokers.com *

Inleiding

Bij Easybroker geven we de kwaliteit van onze dienstverlening de hoogste prioriteit. Wanneer u ervaringen met ons heeft die niet aan uw verwachtingspatroon voldoen, dan verzoeken wij u die ervaringen met ons te delen. We benutten graag de mogelijkheid om onze werkwijze en procedures aan te passen waar dat mogelijk verbeteringen voor de totale dienstverlening oplevert. Snel op te lossen? In de regel is een klacht met een goed persoonlijk gesprek uit de wereld te helpen. Als u ons kenbaar maakt dat u over (een onderdeel van) onze dienstverlening niet tevreden bent, dan regelen wij zo snel mogelijk een onderhoud waar uw klacht onderwerp van gesprek is.

Indienen via formele procedure

Heeft een gesprek over uw klacht niet tot het gewenste resultaat geleid, of vindt u dat uw klacht niet geschikt is om in een persoonlijk gesprek te behandelen? Dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht formeel in te dienen. EasyBroker zal de ontvangst van uw klacht zo snel mogelijk bevestigen. Daarna zal uw klacht via de officiële klachtenprocedure behandeld worden. Ten slotte volgt een schriftelijke reactie op de inhoud van uw klacht. Bij relatief eenvoudige klachten zal dit uiterlijk binnen zes weken na dagtekening zijn, bij meer complexere vraagstukken is de uiterlijke termijn drie maanden na dagtekening. Mochten om welke reden dan ook deze termijnen niet gehaald worden, dan wordt u hierover schriftelijk ingelicht. Het indienen van uw klacht kan op twee manieren, namelijk schriftelijk en per email.

U kunt uw schrijven richten aan:

Easybroker B.V. t.a.v. de directie
Herenweg 115
2105MG Heemstede

of per Email:
servicedesk@easybroker.nl

Vereisten aan een klacht

In de klacht moeten in ieder geval vermeld staan namens wie de klacht wordt ingediend en het correspondentieadres van de klager. Daarnaast moet de klacht een dagtekening hebben. Uiteraard dient er ook een toelichting gegeven te worden, waarin duidelijk wordt gemaakt welke gedragingen precies tot de klacht geleid hebben. Verdere afhandeling De klachtverantwoordelijke van EasyBroker zal het dossier bestuderen en indien gewenst verdere relevante informatie verzamelen. Dit kan inhouden dat de betrokken personen binnen EasyBroker en/of de betreffende klager benaderd worden door de klachtverantwoordelijke om de klacht verder toe te lichten. Er wordt indien mogelijk een vier ogen principe toegepast, wat wil zeggen dat het dossier nooit alleen door de klachtverantwoordelijke wordt bekeken. Dit bevordert nauwkeurigheid en dient als check op de eigen interpretatie van het klachtdossier. Daarna wordt er een schriftelijke reactie opgesteld, waarin het antwoord van EasyBroker verwoord staat, inclusief een onderbouwing hoe dit antwoord tot stand is gekomen. Zowel de ingediende klacht als het antwoord worden vastgelegd in een klachtdossier en minimaal een jaar bewaard.

Niet tevreden?
Uiteraard hopen we dat we u naar tevredenheid uitleg hebben kunnen verschaffen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u tot drie maanden na de
dagtekening van ons antwoord uw klacht bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) indienen. Dit is een onafhankelijk orgaan, specifiek opgericht om geschillen in de financiële sector te behandelen.

EasyBroker is aangesloten bij het KiFiD en heeft aangegeven de uitspraken als bindend te accepteren.
Correspondentie aan het KiFiD (www.kifid.nl) kunt u richten aan:
KiFiD Postbus 93257 2509 AG Den Haag

Algemene opmerkingen
We hechten aan openheid en transparantie. Op elk moment van een klachtenprocedure kunnen we u inzicht geven in het dossier van uw klacht, zodat u kunt inzien wat er tot op dat moment met uw klacht gebeurd is. Verzoeken hiertoe kunt u telefonisch, maar ook via het eerder genoemde postadres en emailadres kenbaar maken.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Easybroker BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Het auteursrecht op deze website berust bij Easybroker BV of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Easybroker BV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Easybroker BV.

Hoe open ik een effectenrekening bij Easybroker

Het invullen en ondertekenen van de openingsdocumenten is noodzakelijk voor het openen van een effectenrekening. Een effectenrekeing kan alleen door een meerderjarige worden afgesloten.

Hoe boek ik geld naar mijn EasyBroker account?

 1. Log in in uw Account Management.
 2. Klik op Transfer & Pay en selecteer vervolgens Transfer Funds.
 3. Wanneer u meerdere EasyBroker effectenrekeningen heeft, dient u eerst het juiste rekeningnummer te selecteren aan de rechterzijde van uw scherm. Selecteer altijd het rekeningnummer zonder F en klik vervolgens op continue.
 4. Kies vervolgens bij Transaction Type voor Deposit, bij Currency voor de valuta die u gaat storten en bij Method voor Wire/SEPA Notification.
 5. Kies bij de vraag “Would you like to use previously saved bank information?”voor Yes.

Heeft u nog geen bankrekening gekoppeld aan uw effectenrekening? Lees dan in de FAQ bij: Hoe kan ik een bankrekening koppelen aan mijn effectenrekening? op welke wijze u deze kunt toevoegen.

 1. Vul bij Amount het bedrag in dat u gaat storten op uw EasyBroker effectenrekening.
 2. Klik op Continue. De stortingsnotificatie is nu aangemaakt.

U ontvangt een gepersonaliseerde stortingsinstructies, deze kan u opslaan.

Hoe kan ik een bankrekening koppelen aan mijn effectenrekening?

Als u geld wilt terugboeken naar uw bankrekening is het allereerst nodig dat u deze bankrekening koppelt aan uw EasyBroker effectenrekening. Een gekoppelde bankrekening dient te allen tijde dezelfde tenaamstelling te hebben als dat van uw EasyBroker effectenrekening. Het kan dus problemen opleveren als u bijvoorbeeld geld stort vanaf een zakelijke bankrekening op een privé EasyBroker effectenrekening.

Om een bankrekening te koppelen is het nodig dat u in Accountmanagement gedeelte van uw EasyBroker effectenrekening.

Als u bent ingelogd ziet u aan de linkerkant van uw scherm een menu. Doorloop onderstaande stappen om een bankrekening te koppelen.

Klik op Transfer & Pay en selecteer vervolgens Transfers Funds. Selecteer, mits daar om gevraagd wordt, vervolgens uw rekeningnummer zonder de F aan het eind.

Klik op Withdraw Funds.

Vervolgens klikt u achter SEPA op Connect your bank(mits u een terugboeking in EUR wilt doen).

Koppel uw bankrekening

Bij Bank Information Name geeft u een naam aan deze gekoppelde bankrekening. Dit kan bijvoorbeeld het bankrekeningnummer zijn.

Selecteer uw Bank Country.

Vul uw IBAN nummer in. Let op dat deze volledig correct is.

Klik nu op Search.

Nadat u op Search heeft geklikt, dient u uw bank op te zoeken op basis van de naam of SWIFT/BIC code.

Klik rechts onderin op Continue.

Vul uw naam in exact zoals die gegeven is naast Signature.

Vul uw gebruikersnaam in.

Vul uw wachtwoord in.

Vervolgens wordt er om uw security device gevraagd. Dit kan een confirmatienummer per mail, telefoon of via de applicatie zijn.

Tot slot klikt u op ContinueUw bankrekening is gekoppeld.

Hoe kan ik intern geld tussen mijn handelsrekeningen overboeken?

Wanneer u inlogt met uw rekening in Accountmanagement moet u de volgende stappen volgen:

 1. Klik op Transfer & Pay en vervolgens op Transfer Funds.

 1. Kies rechts in uw scherm voor uw rekeningnummer waarvan u intern geld wilt overboeken en klik continue.

 1. Kies boven aan de pagina: Internal Transfer.
 2. Kies bij Currency de valuta die u wilt overboeken.
 3. Kies bij Destination Account het gekoppelde rekeningnummer waarnaar u geld wilt overboeken
 4. Bij Amount vult u het bedrag in dat u intern wilt overboeken. Let op dat u een punt gebruikt bij de invoer van decimalen.
 5. Klik rechts onderin op Continue.

 1. Vul bij Username uw gebruikersnaam in.
 2. Vul bij Password uw wachtwoord in.
 3. Vervolgens wordt u gevraagd om een confirmatienummer in te vullen. Het confirmatienummer wordt direct naar uw e-mailadres verstuurd
 4. Klik rechts onderin op Continue.

Hoe boek ik geld terug naar mijn bankrekening?

Inloggen in Account Management

Log in met uw EasyBroker effectenrekening via de client portal login.

Ga naar Transfer & Pay en Transfer Funds

In het linker menu klikt u op Transfer & Pay en vervolgens op Transfer Funds. Daarna kan het zijn dat u nog uw rekeningnummer (zonder de F aan het eind) moet selecteren.

Klik op Withdraw Funds.

Vervolgens verschijnt onder Withdraw Funds uw eerder opgeslagen bankrekening. Klik op Select om deze te selecteren.

LET OP! Ziet u nog geen bankrekening staan? Dan dient u uw bankrekening nog te koppelen. Lees dan eerst onze vraag: Hoe koppel ik een bankrekening aan mijn effectenrekening?

U vult bij Amount het bedrag in dat u wilt terugboeken. Bij Cash available for Withdrawal ziet u hoeveel u op dat moment maximaal kunt terugboeken (inclusief en exclusief margin). Let op dat u eventueel een punt gebruikt (dus geen komma) bij de invoer van decimalen.

Tot slot klikt u rechts onderin op Continue. 

Vul bij Username uw gebruikersnaam in.

Vul bij Password uw wachtwoord in.

Vervolgens wordt er om uw tweestapsverificatie gevraagd. Identificeer u middels dit bericht.

Klik tot slot op Continue.

Het bedrag zal binnen 1 tot 3 werkdagen zijn bijgeschreven op uw bankrekening.

U kunt deze aangemaakte terugboekingsinstructie eventueel terugvinden als u in het linker menu, onder Transfer & Pay, op Transaction History klikt.

Hoe kan ik posities overboeken naar mijn EasyBroker effectenrekening?

Wanneer u inlogt met uw rekening in Accountmanagement moet u de volgende stappen volgen:

 • In Accountmanagement selecteert u onder Transfer and Pay > Position transfer.

 • Selecteer uw effectenrekening zonder F erachter (Het is mogelijk dat u alleen een rekening heeft zonder F)

 • Selecteer inbound positions en International Asset Transfer. Vervolgens vult u alle informatie in van de broker waar uw inkomende posities staan.

 • Nadat u de broker informatie heeft ingevuld klikt u op Add Asset (het toevoegen van posities)

 • Voer het type positie wat u gaat overboeken in en vervolgens zoekt u de positie door het symbool hiervan in te voeren.

 • Het type positie wat u wilt overboeken wordt gematcht aan het ingegeven symbool en voer in hoeveel posities u van dit type wilt overboeken. U kan meerdere type producten toevoegen.

 • Onderteken de positie transfer.

 • Wanneer de positie transfer is ingediend klikt u op view form om de authorization letter te downloaden.

 • Print (of onderteken het document digitaal) en onderteken het document. Vervolgens emailt u de authorization letter naar de broker waar de posities staan en stuur een kopie naar info@easybroker.nl

 • Let op: De positietranfer is pas ingediend zodra u de Authorization letter heeft opgestuurd naar de broker waar de posities zich bevinden. Zodra u dit heeft gedaan is de positie transfer correct aangegeven en worden de posities binnen 1 tot 4 weken toegevoegd aan uw EasyBroker effectenrekening.

Hoe pas ik het wachtwoord op mijn rekening aan?

Klik hier voor de instructie hoe u het wachtwoord van uw rekening aanpast.

Hoe open ik een en/of rekening?

Indien u een gezamelijke rekening wenst te openen dienen beide rekeninghouders alle documenten te ondertekenen. Bij een gezamelijke rekening dient ook de legitimatie van de rekeninghouder en een apart bewijs van vestiging te worden verstrekt. Door ondertekening van de openingsdocumenten verklaren beide rekeninghouders dat zij gezamelijk  de vragenlijst hebben ingevuld en dat deze van toepassing is op beide rekeninghouders. Indien de rekening twee rekeninghouders heeft, dan geldt dat beide rekeninghouders, zowel gezamelijk als ieder afzonderlijk, volledig bevoegd zijn om over de rekening te beschikken. Door ondertekening van de openingsdocumenten door beide rekeninghouders geven elkaar over en weer een onherroepelijke volmacht om over het saldo te blijven beschikken. In het geval van overlijden van een van de rekeninghouders zal de andere rekeninghouder over het saldo op de rekening kunnen blijven beschikken.

Wat is het verschil tussen een margin en een cashrekening?

Cash rekening: de rekening moet voldoende positief saldo hebben voor de kosten van de transactie plus de commissie. Met een cash rekening kunt u niet short gaan in aandelen en is beperkte handel mogelijk in opties en futures. Bij een eurorekening kunt u alleen beleggen in de eurozone. U dient minimaal 18 jaar te zijn om een cash rekening te openen.

Margin rekening: deze rekening biedt de volledige handelsmogelijkheden. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.U kunt short gaan, beleggen buiten de eurozone en handelen in opties en futures. U dient minimaal 21 jaar oud te zijn om een margin rekening te openen. Er bestaat geen verschil in tarieven tussen de margin en de cash rekening.

Hoe vraag ik extra handelspermissies aan?

Klik hier voor een uitleg hoe u extra handelspermissies aanvraagt

Wat is een bewijs van vestiging?

Voor het aanvragen van een rekening is een geldig bewijs van vestiging nodig.  Let wel op, het document mag liefst niet ouder dan 2 maanden zijn en de tenaamstelling op dit bewijsstuk moet gelijk zijn aan die van u. De volgende stukken kunnen hiertoe dienen:

 • Afschrift van uw huidige broker
 • Energierekening (gas, water, elektriciteit of kabel)
 • Telefoonrekening van uw vaste telefoon (geen mobiele telefonie)
 • Een document van de belastingdienst (bijv. inkomstenbelasting, personenbelasting, niet: verzoek tot aangifte, wegenbelasting of WOZ
 • Bankafschrift
 • Afschrift van uw creditcard (max. 6 weken oud)
 • Een uittreksel uit het bevolkingsregister (verkrijgbaar bij uw gemeentehuis)

Waarom moet ik de naam van mijn Bank opgeven?

Om uw storting naar uw effectenrekening te herkennen hebben wij de naam van uw bank nodig

Waarom moet ik minimaal EUR 4500 storten?

De rekening wordt geactiveerd op het moment dat EUR 4500,- op de rekening staat.

Kan ik zelf handelen op de rekening?

De rekening die wij voor u openen  is een rekening waarop u zelf zonder tussenkomst van EasyBroker kunt handelen.

Heeft Easybroker een eigen servicedesk?

U kunt voor al uw vragen terecht bij onze servicedesk. Die is iedere werkdag telefonisch bereikbaar tussen 09:00 uur en 17:30 uur op +31 (0)20 -2109007. U kunt ons natuurlijk ook altijd mailen via servicedesk@easybroker.nl.

Wat is het adres van Easybroker?

Het adres van Easybroker is, Herenweg 115, 2105 MG, Heemstede

Wanneer is Easybroker opgericht?

Easybroker is opgericht in 2014 en heeft zijn vergunning gekregen op 5 oktober 2015.

Ik heb al een account bij Interactive Brokers

Wanneer u al een rekening heeft bij Interactive Brokers* of bij een van de brokers die via Interactive Brokers* werken, kunt u middels het formulier, wat u vindt onder documenten, uw account overboeken naar Easybroker.

Waar kan ik de transacties inzien die uitgevoerd zijn op mijn rekening?

U gaat naar www.easybroker.nl en logt rechtsboven in met uw username en password.
U komt dan op Account Management.
U klikt op reports > Activity>statements.
U krijgt dan een box te zien met een aantal keuzes.
Statements :  Default
Date: Hier kunt u een periode selecteren, u heeft vijf mogelijkheden.
Format: U heeft de keuze uit HTML/WEB en PDF. Wanneer u het rapport wilt opslaan op uw computer kiest u voor PDF
Language: hier stelt u de taal in waarin u het rapport wilt hebben. U kunt hier Dutch kiezen en dan ziet u de overzichten in het Nederlands
Tot slot klikt u op view om uw rapport te bekijken. Onder het kopje trades vindt u de gedane trades.

Beurstaks voor beleggers uit België hoe werkt dat bij EasyBroker?

Beurstaks:

Sinds 01-01-2017 dient iedereen woonachtig in België taks op de beursverrichtingen te betalen over verrichtte transacties. Deze taks wordt ook de beurstaks genoemd. In 2018 bedraagt de beurstaks 0,35% voor aandelen/ETF’s/turbo’s en 0,12% voor obligaties. Er is tevens een kleine selectie aan ETF’s waarvoor de beurstaks wat lager ligt. U dient zelf deze aangifte te verrichten.

Aangeven buitenlandse rekening:

Belgisch belastingplichtigen dienen het bestaan van een buitenlandse rekening te vermelden in de aangifte in de personenbelasting en te melden bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België.
Je bent niet de enige, zo’n 160.000 Belgen hebben aangegeven een buitenlandse rekening te bezitten.

Het tarief bedraagt 0,15% op de volledige waarde van alle effecten, die onderworpen zijn aan de taks op de effectenrekeningen.

Effectentaks:

Deze taks staat ook bekend als de aandelentaks.

Voor wie?

1) Inwoners van België die titularis zijn van binnen- of buitenlandse effectenrekeningen

2) De totale waarde van effecten die je bezit overschrijdt de waarde van 500.000 euro

Houdt EasyBroker de effectentaks in?

Nee, je staat zelf in voor de correcte aangifte van de effectentaks.

Back To Top
×Close search
Zoeken